Tiếng Lóng – Từ điển ngôn ngữ tuổi teen

Trong những cuộc “trà dư tửu hậu”, thỉnh thoảng mình thấy các bạn trẻ lâu lâu lại vê-ka-lờ, cờ-cờ-mờ-nờ-rờ, sờ-mờ-lờ… Đối với thế hệ 9x

Read More

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro
Ads Blocker Detected!!!

Tiền domain, tiền host, tiền server, tiền tả tiền sữa, tiền nhà tiền điện tiền nước tiền internet... đủ thứ cả mà còn chặn quảng cáo thì lấy gì mà sống đây, aizz -_-

Refresh